top of page

טיפול פסיכולוגי

אנשים פונים לטיפול בשל מגוון קשיים: ביחסים בינאישיים, בתחום הזוגי, בדימוי העצמי, בעבודה, ביצירה ובמימוש עצמי. האדם עשוי להגיע עם תחושות של בדידות, בלבול ואובדן דרך, דיכאון וחרדה. לעתים הפנייה נעשית בעקבות אירוע משברי, כגון: פרידה, אובדן, מחלה או טראומה, אשר ערער את יכולתו של האדם לתפקד ולהמשיך בחייו. לעתים הקשיים עמם הוא מתמודד הינם מתמשכים ומעיבים על חייו.

במרחב טיפולי, אמפתי ומקצועי, המטפל והמטופל עובדים יחד על מנת ליצור שינוי בהיבטי חיים אשר גורמים למטופל סבל או חוסר סיפוק. זאת, באמצעות הבנה מעמיקה יותר של מקור הקשיים, ובניית דרכי התמודדות חדשות. לעתים הטיפול כולל גם תהליכי השלמה וקבלה של מה שלא ניתן לשנות.

בטיפול דינאמי, ההנחה היא כי חוויות ילדות ומערכות יחסים מוקדמות מעצבות את האופן בו האדם חווה ומפרש את עצמו ואת העולם, יוצר קשרים בינאישיים, ומתמודד עם התנסויות וקשיים בהווה. לפי גישה זו, מקורם של הקשיים הנוכחיים נעוץ במידה רבה באותן חוויות מוקדמות, מודעות רק בחלקן, אשר ממשיכות להיות משוחזרות לאורך החיים. המטפל מסייע למטופל, בעיתוי ובקצב המתאימים לו, להעלות למודע את אותן חוויות מנותקות או לא מודעות, להמשיג אותן במילים, ולהאירן בתובנות שיביאו לשינוי.

ביחסים הטיפוליים חווים ומגיבים שני אנשים, המטפל והמטופל. שניהם משפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה. תפקיד המטפל הינו לבחון את היחסים הטיפוליים, ולפרש בינו לבין עצמו, ויחד עם המטופל, את התכנים המרכזיים המתעוררים בקשר הטיפולי ואת משמעותם עבור המטופל. וכך, הקשר הטיפולי המתפתח והמשתנה משמש מעין "מעבדה", המאפשרת התבוננות על האופן בו המטופל חווה, מפרש ומנהל יחסים עם הזולת.

הגברת המודעות של המטופל מהווה את הקרקע לשינוי הדרגתי בחייו החיצוניים. התהליך הטיפולי מסתיים כאשר המטופל חש כי רכש די כלים להתמודדות יעילה יותר עם עצמו ועם סביבתו, וחווה יותר קבלה עצמית והרמוניה בין חלקים שונים בתוכו.

bottom of page